Handledning

Yrkesgrupper vars dagliga arbete består av nära och kontinuerliga möten med andra människor behöver trygghet och utveckling. Trygghet består bland annat av kunskap och erfarenhet som ger begriplighet och hanterbarhet. Utveckling sker i det lärande klimatet och ger känslor av meningsfullhet.

Handledning i EiA Utbildning vilar på en värdegrund som genomsyras av det salutogena perspektivet och har en lösningsfokuserad inriktning.  Detta innebär att handledning;

  • Lyfter fram deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper
  • Fokuserar på möjligheter och styrkor
  • Ser människor som resursrika, reflekterande och förändringsbenägna
  • Utvärderar processer kontinuerligt

I företaget finns handledare med utbildning i systemteori och som arbetar process- och lösningsinriktat utifrån det salutogena perspektivet.