Om läromedlen

Vårt första läromedel föregicks av diskussioner kring vad vi tänkte skulle vara ett bra koncept för målgruppen. Vi enades om tre ledord: variation, sammanhang och reflektion.
Vårt koncept, som vi fortfarande följer, är att läromedlet ska erbjuda ett varierat innehåll med faktatexter, berättelser, foton – illustrationer samt samtalsfrågor.
Berättelserna är vardagsnära och konkreta, på så sätt får fakta och teori ett begripligt och meningsfullt sammanhang.
Tydliga foton och illustrationer förstärker faktatexten och tjänar också syftet att låta elever och lärare stanna upp, bearbeta och reflektera över textinnehållet.
Under rubriken Samtala om, uppmanas eleverna att repetera faktainnehållet men också
att diskutera och reflektera över till exempel egna erfarenheter och värderingar utifrån lärobokens olika kapitel.

Läromedlen har sina utgångspunkter i gymnasiesärskolans ämnesbeskrivningar
och i det centrala innehållet. Gymnasiesärskolans kurser ligger nära gymnasieskolans kursplaner därför kan även elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända ha användning av läromedlen.

Samtliga läromedel finns inlästa och i digitalt format.
Läromedlen kan beställas på Lära förlag och deras webbshop förutom Vård och omsorg 1-3 som beställs på Sanoma utbildning.