Presentation av läromedel

Följande läromedel går att beställa på Lära förlag förutom läromedlet Vård och omsorg vilket beställs via Sanoma. Läromedlen finns också att beställa via Läromedia.

Service och bemötande

Service och bemötande i arbetslivet består av en lärobok och en separat arbetsbok.
Läromedlet handlar om hur man bemöter kunder och ger god service i arbetslivet. I läromedlet får eleven reflektera kring sig själv men läromedlet berör också de centrala innehållet i gymnasiesärskolans kurs Service och bemötande 1.

I den separata arbetsboken finns uppgifter för eleverna att arbeta med.

Till läromedlet finns PDF-filer med lärarhandledning. Du hittar dessa på www.laraonline.se. och ingen inloggning behövs för att hämta gratismaterial.
Markera ”Visa gratismaterial” och filtrera på ämne.

Hälsa

Läromedlet Hälsa är anpassat för kurserna Hälsa 1 och 2 och består av en lärobok
och en separat arbetsbok.
Materialet tar upp ämnen som: hälsa och livsstil, samhällspolitiska mål, hälsofrämjande aktiviteter samt livskvalitet i olika åldrar.

Hälsa består av en lärobok och en arbetsbok. Läroboken kan även användas för kursen Idrott och Hälsa 1, då den täcker delar av det mer teoretiska centrala innehållet.
Arbetsboken består av uppgifter som både repeterar och ger möjlighet till fördjupning i ämnet.

Hotell

Hotell är ett läromedel för kurser i programmet Hotell, restaurang och bageri.
Läromedlet täcker hela det centrala innehållet för kursen Hotell. Läromedlet har även innehåll som gör det användbart för tillvalskurserna Konferens och evenemang 1 och 2 samt Våningsservice 1 och 2.

I läroboken finns arbetsuppgifter för eleven att arbeta med.

Människan

De fem temana i läromedlet Människan utgår från det centrala innehållet i kursen Människan.
Till läroboken finns en studiehandledning med arbetsuppgifter till eleverna,
förslag på filmer och studiebesök samt en ordlista.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsarbete 1-3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper
i vård och omsorg.
Läroboken har en grundläggande del och en fördjupningsdel som följer det centrala innehållet för kurserna Vård och omsorg 1–3 inom gymnasiesärskolan.

Boken har lättläst text med många bilder och berättelser från vård och omsorgssituationer med fokus på äldreomsorg.
Till läroboken finns en studiehandledning med studieuppgifter vilken går att
Ladda ner gratis på Sanomas webbsida.

Häftet Livsmedelshygien omfattar 22 sidor och har enkel text och flera bilder. Häftets olika rubriker är:

  • Livsmedelslagen
  • Personlig hygien
  • Hygien i kök
  • Mer om hygien i kök
  • Hantering av livsmedel
  • Egenkontroll

Materialet riktar sig till elever på gymnasiesärskolan och kan exempelvis användas inom programmet Hotell, restaurang och bageri.

Klicka på nedanstående länk för att läsa två sidor ur häftet.
Utdrag Livsmedelshygien

Pris 125:- kronor exkl. moms (6%)
Beställning via eina.linder@eia.nu eller via telefon 0767-653730